Aanvang

De aanvangsdatum van een project wordt in onderling overleg bepaald. Mits tijdig ontvangen van het uiteindelijk voorafgaand schriftelijk akkoord, zal de opdracht in kwestie op die afgesproken datum aanvangen.

Prestaties

Indien de partijen tussentijds onderling overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht uit te breiden of te wijzigen, en dit aanleiding geeft tot extra werk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd.

De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Offertes

De voorstellen en tarieven opgenomen in onze offertes blijven 1 maand geldig. Indien u akkoord gaat met de inhoud van de door u ontvangen offerte, dient binnen de 30 dagen een ondertekende versie van de offerte opgestuurd te worden via e-mail of post. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Facturatie

De facturatie gebeurt na aflevering van de overeengekomen opdracht. De facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij elke factuur wordt een overzicht van de prestaties en kosten gevoegd. U kunt zich niet beroepen op het feit dat u op de rest van een studie wacht om de betaling van een gedeeltelijke factuur uit te stellen.

Betaling

Onze facturen betaalt u binnen 15 dagen na aflevering van de factuur m.b.t. het project (of een deel ervan indien zo op voorhand overeengekomen), zonder disconto noch kosten voor ons, BTW inbegrepen.

In geval van niet-betaling op de vervaldatum, zijn vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlinteresten ad. 10% per jaar verschuldigd. Vervallen bedragen die niet zijn betaald binnen een termijn van veertien dagen na verzending van een ingebrekestelling per aangetekende brief zullen automatisch met 10% en met minimum van € 50 worden verhoogd bij wijze van forfaitaire vergoeding voor onze extra kosten.

Een wanbetaling leidt ook tot opschorting van alle nieuwe prestaties tot betaling van de vordering in hoofdsom en rente en met inbegrip van de nietvervallen bedragen.

Klachten en aansprakelijkheid

De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart KDCCVM bvba van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden m.b.t rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Mocht u klachten hebben over de inhoud van prestaties, dan verwachten we die binnen een termijn van 8 dagen na levering. Na het verstrijken van deze termijn beschouwen we de inhoud als aanvaard en wordt een factuur opgemaakt. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

Intellectuele eigendom

Elke uitgevoerde opdracht blijft eigendom van KDCCVM tot volledige betaling van de prijs. Op dat moment wordt de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product overgedragen aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

We garanderen u volledige confidentialiteit. De resultaten, alsook de door u aangeleverde informatie en specificaties ter uitvoering van de opdracht, blijven uw eigendom en hierover wordt door ons niet gecommuniceerd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Voor alle betwistingen waartoe onze overeenkomsten aanleiding zouden kunnen geven, zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd. De nietigheid van een clausule, zelfs gedeeltelijk, heeft niet de nietigheid van de andere algemene verkoopvoorwaarden tot gevolg. De overeenkomsten worden door het Belgisch recht beheerst.